GIƯƠNG GỖ GỤ CHẠM LAN TÂY
Mã: Gi03 - Giương gỗ Gụ chạm Lan Tây