KHÔNG THU THUẾ XUẤT KHẨU GỖ

Công ty có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng tái xuất đúng là hàng đã nhập khẩu trước đó, các giấy tờ, thủ tục khác đáp ứng điều kiện và hồ sơ theo quy định, thì thực hiện không thu thuế xuất khẩu.

Để tháo gỡ thực tế vướng mắc của một số trường hợp nhập khẩu gỗ, nhưng không tiêu thụ trong nước mà tái xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng không làm thủ tục xuất khẩu trong cùng một cục hải quan địa phương, Bộ Tài chính vừa giao cục hải quan nơi làm thủ tục hải quan kiểm tra các sổ sách chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng có liên quan, nếu kết quả kiểm tra xác định hàng hoá nhập khẩu trước đó đã thực tái xuất không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam; công ty có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng tái xuất đúng là hàng đã nhập khẩu trước đó, các giấy tờ, thủ tục khác đáp ứng điều kiện và hồ sơ theo quy định, thì thực hiện không thu thuế xuất khẩu.


Hướng dẫn trên áp dụng đối với các tờ khai hàng hoá xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan phát sinh trước ngày Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 có hiệu lực thi hành. Từ ngày Thông tư 79/2009/TT-BTC có hiệu lực, thì thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư này.